Novosti

9. sjednica općinskog Vijeća općine Desinić- materijali

04.12.2014

Republika Hrvatska
Krapinsko zagorska županija
Općina Desinić
Općinsko vijeće

Klasa: 021-05/14-01/37
Urbroj: 2214/01-14-01
Desinić, 04.12.2014.

P O Z I V


Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“, broj 11/13) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 12/13), sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati dana

10.12.2014. godine (srijeda) s početkom u 17:00 sati
u Vijećnici Općine Desinić.

Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća
2. II. izmjena Proračuna općine Desinić za 2014. godinu
3. I. izmjena Plana razvojnih programa za 2014. godinu.
4. I. izmjene Programa zaštite okoliša za 2014. godinu
5. I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
6. I. Izmjene i dopune socijalnog Programa općine Desinić za 2014. godinu
7. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u 2014 godini
8. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
9. I. izmjene Programa javnih potreba u sportu u 2014. godini
10. Prijedlog Proračuna za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017. godinu
11. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna za 2015. godinu
12. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
13. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u 2015. godini
15. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2015. godini
16. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Desinić za 2015. godinu
17. Prijedlog Programa zaštite okoliša za 2015. godinu
18. Prijedlog Programa korištenja sredstava od spomeničke rente za 2015. godinu
19. Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2015. godinu
20. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
21. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu.
22. Donošenje Odluke o odabiru koncesionara u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području općine Desinić
23. Odluka o usvajanju financijskog plana za 2015. godinu DV „Tratinčica“
24. Odluka o usvajanju financijskog plana za 2015. godinu DVD „Desinić“
25. Donošenje Pravilnika o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija općine Desinić
26. Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 1.1.2014. – 30.06.2014.
27. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u općinskom vijeću općine Desinić iz Proračuna općine Desinić u 2015. godini
28. Razno.

Molimo da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na broj telefona 343-146.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Miljenko Ljubić v.r.


Privitak 1: GRADNJA OBJEKATA - Download
Privitak 2: I - Download
Privitak 3: I - Download
Privitak 4: IZVJEŠĆE OPĆINSKOGA NAČELNIKA OD 01 - Download
Privitak 5: KULTURA I - Download
Privitak 6: ODLUKA O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA U 2015 - Download
Privitak 7: ODLUKA O ODABIRU, KONCESIJA - Download
Privitak 8: Odluka o prihvaćanju financijskog plana dječjeg vrtića 2014 - Download
Privitak 9: Odluka o prihvaćanju financijskog plana dvd - Download
Privitak 10: ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA - Download
Privitak 11: ODRŽAVANJE I - Download
Privitak 12: OKOLIŠ I - Download
Privitak 13: Plan razvojnih programa za 2014 - Download
Privitak 14: PROGRAM GRADNJA OBJEKATA KOM - Download
Privitak 15: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI - Download
Privitak 16: PROGRAM NIZ 2015 - Download
Privitak 17: PROGRAM ODRŽ - Download
Privitak 18: PROGRAM OKOLIŠ 2015 - Download
Privitak 19: PROGRAM SPORT 2015 - Download
Privitak 20: PROGRAM ŠUMSKI DOPRINOS 2015 - Download
Privitak 21: II IZMJENA PRORACUNA 2014 - Download
Privitak 22: PRORACUN 2015 - Download

<< početna